วันที่

15 ก.ย. - 16 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2633 6907

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.