วันที่

19 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ซีดีจี กรุ๊ป

202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2678 0200 ต่อ 2975

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 18 อาคาร CDG House

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.