วันที่

04 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

420 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2354 8365-8

สถานที่เจาะ : ห้องเกียรติยศ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.