วันที่

07 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2579 0170 Ext. 112

สถานที่เจาะ : อาคาร 60 ปี ชั้น 1 ห้อง 104


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.