วันที่

03 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2579 0170 Ext. 112

สถานที่เจาะ : อาคารวนศาสตร์ 72 ปี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.