วันที่

29 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 942 8777 ต่อ 1153

สถานที่เจาะ : ห้องฟ้าใส อาคาร 3 ตรงข้ามคณะบริหารธุรกิจ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.