วันที่

21 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ซอยถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2200 7625

สถานที่เจาะ : หน้าศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.