วันที่

07 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการกองทัพเรือ

ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2418 0320

สถานที่เจาะ : อาคารหอประชุมกองทัพเรือ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.