วันที่

27 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอน เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2016 4888 ต่อ 159

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.