วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

998/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2495 7777 ต่อ 407

สถานที่เจาะ : ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 7

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.