วันที่

04 พ.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 430 6999 EXT.695003

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.