วันที่

02 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : อาคารเก่า ห้องเอนกประสงค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.