วันที่

06 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมทางหลวงชนบท

9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2551 5077

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.