วันที่

13 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมช่างโยธาทหารเรือ

79 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2475 5537

สถานที่เจาะ : สโมสร ชย.ทร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.