50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

          เนื่องในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เราพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการโลหิตมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชีย  เน้นการให้บริการงานบริการโลหิตที่เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ วาระ 50 ปี กำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

        ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษแล้วที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลาง ในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ จนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้านการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต  ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้การจัดหาโลหิต ต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตที่สมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ให้บรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ.2020 หรือ ปี พ.ศ. 2563 และได้ขยายศักยภาพ การจัดหาโลหิตไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ  13 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต
แบบครบวงจร และมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี   มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ

 • การตรวจคัดกรองโลหิตที่ได้รับบริจาคทั่วประเทศ โดยใช้วิธีอณูชีววิทยา (Nucleic Acid Testing หรือNAT) เป็นวิธีทดสอบหาเชื้อเอชไอวี ตรวจหาเชื้อในระดับโมเลกุลที่เป็นสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไวมากในการตรวจหาเชื้อ และวิธีนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับทั้งอเมริกาและยุโรป

ด้านการผลิต มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเภสัชตำรับของยุโรป(European Pharmacopeia) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และได้รับการขึ้นทะเบียนยาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยนำพลาสมาที่ได้รับบริจาค ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยา 3 ชนิด คือ  Albumin, IVIG และ Factor VIII เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยด้วยโรค รุนแรงและเรื้อรังต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

 • การผลิตผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่ทันสมัย Quadruple blood bag top & bottomsystem การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และการผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBIG) และเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า (HBIG)

ด้านการให้บริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แพทยสภามอบหมายให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัคร ผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย และเป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ และตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อ HLA เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศ  Hematos IIG (H2G) ที่มีความทันสมัยมาใช้ในงานบริการโลหิต โดยได้รับการพัฒนาจากสภากาชาดประเทศฝรั่งเศส  เป็นฐานข้อมูลแบบรวมที่ส่วนกลาง เพื่อรองรับงานบริการโลหิตในหลากหลายมิติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับความไว้วางใจจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิต ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WHO Collaborating Centre for Training in Blood Transfusion Medicine)

          ในวาระโอกาส 50 ปี หรือ  5 ทศวรรษแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการโลหิตมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคตได้วางแผนการดำเนินงานที่สำคัญทั้งในด้านของการจัดหาโลหิต  จะต้องรณรงค์กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้เกิดความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการนำ Social Media ที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเจาะเก็บโลหิต ร่วมกับ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เน้นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในระดับการกำกับดูแลและด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี จะมีการนำเครื่องอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความแม่นยำสูงสุด และการใช้น้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของโลหิตที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วย ทั้งนี้ ในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง ดังนี้

                 

 • วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
 • เวลา 06.30 – 07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป
 • เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และในวาระ 50 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีฯ
 
 • วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต อาสาสมัครเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต อวัยวะ และดวงตา ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) บางแค และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเข็ม วาระ 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นที่ระลึก

 • กิจกรรม NBC Virtual Run – 50 Years NBC Run for Lives วิ่งช่วยชีวิต 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วันที่ 11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2562 (71 วัน)
 • การสมัครวิ่ง 350 บาท ผ่านเว็บ Thai Run ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญรางวัล
 • เปิดรับสมัคร และส่งผลวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2562
 • และปิดรับผลวิ่ง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น. และจัดส่งเสื้อและเหรียญ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป)

 • กิจกรรม Open House – สำรวจเส้นทางโลหิต วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 13.30 –15.30 น. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และนิสิต นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเปิดบ้านศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับบริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีกระบวนการการบริจาคโลหิต การผลิตส่วนประกอบโลหิต การตรวจคัดกรองโลหิต การผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และการจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ (สถานีละ 20 นาที) ผู้ร่วมสำรวจเส้นทางจะได้รับสมุดสำรวจเส้นทาง Passport เนื่องในวาระ 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นที่ระลึก
 • สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 จำนวนวันละ 1 รอบ (15 คน)
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 จำนวนวันละ 1 รอบ

       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1761 และ 1771         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.