128 ปี สภากาชาดไทย กาชาดชวนคนไทย รวมพลังบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 128 ปี วันท่ี 26 เมษายน 2564 ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือผู้ป่วย และร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิต ด้วยการเปลี่ยนรูป Profile Facebook ติดแฮชแท็ก #128thairedcross

 

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อานวยการศูนย์บริการโลหติ แห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2536 ซึ่งถือเป็น “วันสถาปนาสภากาชาดไทย” ปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 128 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ปัจจุบันสภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การบริการ ทางการแพทย์และสุขภาพการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          การบริการโลหิตเป็นภารกิจหลักหนึ่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมีความม่งมั่นใน การบริการและจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

         เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 128 ปี เชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งทาให้เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ พร้อมเปลี่ยนรูป Profile Facebook ติดแฮชแท็ก #128thairedcross เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรณรงค์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตราการคัดกรองการแพร่ระบาด โรค COVID-19 อย่างเข้มงวด มั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจาที่ 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม(บางแค), เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทย(ย่านวงศ์สว่าง)

         ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคบริการโลหิต แห่งชาติ จังหวัดลพบุรี, ชลบุรี, ราชบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

ขอความร่วมมือ

●ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคาถามเก่ียวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจ ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 14 วัน

●ใส่หน้ากากอนามัยทกุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิตและตลอดเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับบริจาค

 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.