เกณฑ์อายุที่สามารถบริจาคโลหิตได้

การบริจาคโลหิตในแต่ละช่วงอายุ จะมีความถี่ในการบริจาคโลหิตแตกต่างกัน เพราะสุขภาพของผู้บริจาคเป็นสิ่งสำคัญในการบริจาคโลหิต -ผู้บริจาคโลหิตที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 65 ปี และเป็นผู้บริจาคประจำสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือนสามารถบริจาคได้ที่สถานที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง -ผู้บริจาคโลหิตที่อายุมากกว่า 65 ปี – 70 ปี สามารถบริจาคได้ทุก 6 เดือน ไม่สามารถบริจาคในหนวยเคลื่อนที่ได้ ต้องมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเท่านั้น เพราะต้องมาตรวจนับจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดและทุกครั้งก่อนบริจาคโลหิต

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.