การบริจาคส่วนประกอบโลหิต ตอน บริจาคเม็ดเลือดแดง

การบริจาคเม็ดเลือดแดง จากผู้บริจาครายเดียว เป็นการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ซึ่งบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนอัตโนมัติ ซึ่งแยกเก็บเฉพาะเม็ดเลือดแดงไว้ โดยคืนส่วนที่เป็นพลาสมาและเกล็ดเลือดกลับคืนสู่ร่างกาย และชดเชยส่วนที่บริจาคออกมาด้วยน้ำเกลือ 400 มิลลิลิตร ให้แก่ผู้บริจาค
📌ใช้เวลาบริจาค ประมาณ 45 นาที และสามารถบริจาคได้ทุก 4 เดือน
🔴การบริจาคเม็ดเลือดแดง จะนำไปรักษาผู้ป่วย อาทิ
▶️สูญเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ
▶️การผ่าตัดต่างๆ
▶️ผู้ป่วยที่มีภาวะซีดจากความผิดปกติจากเม็ดเลือดแดง เช่น โรคโลหิตจางธาลัสสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.