โครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019)

                               

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการ  แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 (BRAND’S Young Blood 2019) ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายและภาคีร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการ จำนวน 70,000 ยูนิต ทั่วประเทศ มุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คาดหวังให้เยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้เรื่องการการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่ที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน สร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” เนื่องจากเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืนในอนาคต เน้นเยาวชนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ กระตุ้นให้บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนรับผิดชอบสังคมร่วมกัน ด้วยการณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในสถาบันการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดบริจาคโลหิตในกลุ่มนักศึกษาอย่างกว้างขวาง ระหว่างเดือนกันยายน2562 – สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. กิจกรรม Road Show ให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต รวมทั้งจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายได้รับโลหิตจากการบริจาค ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต จำนวน 70,000 ยุนิต ทั่วประเทศ

2. กิจกรรมการการประกวด ได้แก่

  • การประกวดวิดีโอคลิป และสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาคโลหิต ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood…Frist Time Donor บริจาคโลหิต เท่ากับให้ “ชีวิต” ผู้ป่วย” เพื่อให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียในการออกแบบสื่อเชิญชวนให้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมาร่วมบริจาคโลหิตครั้งแรก และบริจาคต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมชิงทุนการศึกษา
  • การประกวดสถาบันการศึกษา “รณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยในโครงการที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และการเป็นผู้ให้ และสามารถเปลี่ยนนักศึกษาที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนให้มาเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกมากที่สุด โดยแยกการตัดสินเป็นหน่วยเก่า และหน่วยใหม่
  • การประกวดสถาบันการศึกษา “รณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้บริจาคโลหิตที่มีจำนวนมากที่สุด” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยในโครงการที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมีจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคมากที่สุด

          สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและการประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ และติดตามรายละเอียดได้ที่  www.blooddonationthai.com  และ www.brandsworld.co.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4567, 0 2263 900-99 ต่อ 1752. 1753

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.