มาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4

         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปรับมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาล

         ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วย โดยไม่มีอาการใดๆหลงเหลืออยู่ จาก 3 เดือน เปลี่ยนเป็น 4 สัปดาห์

 
 
 

                                                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.