ความสำคัญของหมู่โลหิต

หมู่โลหิตที่สำคัญ มี 2 ระบบ คือ
🩸ระบบ ABO
🩸ระบบ Rh ซึ่งแบ่งออกเป็น Rh+ และ Rh-
.
🔴ระบบ Rh+ จะพบมากในประชากรไทย
🔴ระบบ Rh- ประชากรไทยพบได้เพียง 0.3% หรือ ใน 1,000 คน จะพบเพียง 3 คน เท่านั้น จึงเรียกคนที่มีหมู่โลหิตหายาก ชนิดนี้ว่า โลหิตหมู่พิเศษ

📌การทราบหมู่โลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ของตนเองถือว่ามีความสำคัญ ที่ทุกคนควรรู้ เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการรับเลือด🩸

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.