วิสัยทัศน์

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศ ได้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

    คุณภาพ – รับผิดชอบ – เอื้ออาทร

พันธกิจ

       1. เป็นศูนย์กลางบริหารงานบริการโลหิตและผลิตภัณฑ์ ให้เพียงพอและปลอดภัย
       2. เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการและข้อมูลด้านบริการโลหิตของประเทศ
       3. ธำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
       4. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการให้บริการโลหิตระดับประเทศ
       5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านบริการโลหิตอย่างต่อเนื่อง
       6. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการผสานความร่วมมือกับเครือข่าย (Collaborative Strategy)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Quality & Enabling IT Strategy)
3. ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศและการพึ่งพาตนเอง (Center of Excellence & Self-sustainability Strategy)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร (People & Organization Development Strategy)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.