ข้อมูลผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อำนวยการ
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการ
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านผลิตผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร
นายสาธิต​ เทศ​สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตส่วนภูมิภาค

ผังองค์กร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.