NEWS & INFOMATION

แนวทางปฎิบัติการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2565 ยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

จำนวนผู้เข้าชม : 282

อ่านต่อ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.