การบริจาคส่วนประกอบโลหิต

การบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)

พลาสมา (Plasma) คือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสซึ่งประกอบไปด้วยสารโปรตีน ได้แก่ อัลบูมิน โกลบูลิน อิมมูโนโกลบูลิน ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น  ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาปริมาณน้ำภายในหลอดเลือด ต่อต้านเชื้อโรค และช่วยในการแข็งตัวของเลือด ตามลำดับ

ผู้ป่วยที่ต้องใช้พลาสมาในการรักษา ได้แก่

  ผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

  ขาดปัจจัยแข็งตัวของเลือด

พลาสมา ถูกนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด

  แฟคเตอร์ VIII (Factor VIII) รักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ

  อิมมูโนโกลบูลิน รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง

  อัลบูมิน (Albumin) รักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรคตับ

  ผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ บริจาคพลาสมาเพื่อทำเซรุ่ม    

 

คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมาเพื่อทำเซรุ่ม

  อายุ 18 ปี บริบูรณ์ -60 ปี ถ้าบริจาคครั้งแรก อายุไม่เกิน 50 ปี

  มีน้ำหนักมากกว่า 55 กิโลกรัม ขึ้นไป

  เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

  เส้นเลือดที่ข้อพับแขน มองเห็นชัดเจน

  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมาบริจาค เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ เป็นต้น

  ผู้บริจาคต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ: ผู้ที่เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นผู้บริจาคพลาสมาได้ โดยเว้นระยะเวลา 3 เดือน และต้องสมัครเข้าโครงการฉีดวัคซีนก่อน และสามารถกลับมาเป็นผู้บริจาคโลหิตได้ โดยให้เว้นระยะเวลาหลังจากบริจาคพลาสมา 2 สัปดาห์

 

   

    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ได้นำพลาสมา (Plasma)ที่ได้รับบริจาค  ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรครุนแรงและเรื้อรังต่างๆ  โดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากชาดไทย  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Korean FDA) และระดับสากลตามาตรฐาน GMP

    ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยา
 (GMP)จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเภสัชตำรับของยุโรป (European Pharmacopeia)  มีกำลังผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี ผลิตผลิตภัณฑ์  จำนวน 3 ชนิด คือ

  1.  Factor VIII (แฟคเตอร์ 8)  ใช้รักษาโรคโรคฮีโมฟีเลีย  เอ (โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม) เป็นต้น

  2.  อิมมูโนโกลบูลิน ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาแต่กำเนิด เป็นต้น

  3. Albumin (อัลบูมิน) ใช้รักษาโรคเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอัลบูมินในกระแสเลือด  เช่น โรคไต โรคเบาหวาน
และโรคมะเร็งที่มีความล้มเหลวของระบบอวัยวะ เป็นต้น

    คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต
    – อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -60 ปี  (ถ้าบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี)
    – ผู้ชาย   น้ำหนัก 55  กิโลกรัมขึ้นไป
      ผู้หญิง  น้ำหนัก  60  กิโลกรัมขึ้นไป   
    – เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ต่อเนื่องอย่างน้อย  3  ครั้งและต้องไม่เว้นระยะการบริจาคนานเกิน 6 เดือน  
    – มีเส้นเลือดที่บริเวณข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน
    – งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาค เช่น ข้าวขาหมู  ข้าวมันไก่  เป็นต้น 

    วันและเวลาทำการห้องรับบริจาคพลาสมา ชั้น 2  
     เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)   เวลา 08.30-16.30 น.  
     ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1203

     วิธีการบริจาค
     การบริจาคพลาสมา จะบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ (Blood Cell Separator Device) ใช้เวลาในการบริจาค ประมาณ 45 นาที ครั้งละ 500 ซีซี บริจาคได้ทุก 14 วัน

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น. ( ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 15.30 น.)
วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น. (ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 18.00 น.)
วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น. (ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 12.00 น.)

ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 0 2256 4300 , 0 2263 9600 ต่อ 1101, 1143, 1144
วันและเวลาทำการ

ห้องรับบริจาคพลาสมา ชั้น 2
เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)  เวลา 08.30-16.30 น.  

ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1203

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.