กาชาดชวน “คิดถึงพ่อ” บริจาคโลหิตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนธันวาคม

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ “คิดถึงพ่อ น้อมใจภักดิ์ รำลึกสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

         ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์  แก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งเน้นที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ ยังผลให้เกิดความรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชาติ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย  ทั้งชาติ แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน แต่เหล่าพสกนิกรก็ยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เสมอมาไม่เสื่อมคลายในศุภสมัย และตั้งใจสืบสานตามพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแน่วแน่สืบไป

         สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากล  มีคติทัศน์ คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย ตลอดทั้งพระราชทานทรัพย์ ทำนุบำรุงเกื้อหนุน เพื่อกิจการด้านวิทยาศาสตร์ การผลิตเซรุ่ม ทรงพระราชทานเรือยนต์หลวง “เวชพาหน์” ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำแม่น้ำ

         รวมทั้งกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทรงทำให้งานบริการโลหิตของประเทศมีความก้าวหน้า ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล เป็นผลให้การดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเจริญก้าวหน้า เติบโตใต้ร่มพระบารมีตลอดมา

          เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและคงไว้ซึ่งความจงรักภักดี เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • ร่วมบริจาคโลหิต
  • ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  • บริจาคอวัยวะ ดวงตา
  • เขียนบอกเล่าความรู้สึกภายใต้หัวข้อ “คิดถึงพ่อ” ลงใน Facebook ติดแฮชแท็ก #คิดถึงพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ https://www.facebook.com/260541607390273/posts/2362499953861084/

สามารถบริจาคโลหิตได้ที่

  • ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่

–   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

–   ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด ๑๑ วิเศษนิยม (บางแค)

–   สาขาบริการโลหิต ๖ แห่ง ร.พ.รามาธิบดี, ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, ร.พ.ภูมิพล, วชิรพยาบาล,

                 สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก, ร.พ.ตำรวจ

  • ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม ๑๓ แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  • โรงพยาบาลประจำจังหวัด ทั่วประเทศ

******************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.