กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิต   บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 64 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการ แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งทรงสนพระราชหฤทัย และทรงสนับสนุนงานด้านบริการโลหิต ในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดี ในหมู่ราชอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมงานของสภากาชาดไทย ในแต่ละครั้งพระองค์จะทรงนำประมุขของแต่ละประเทศเหล่านั้น มาเยี่ยมชมงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอยู่เนืองๆ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เสมอมา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นแรงจูงใจและเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นทุกปี เป็นผลให้งานบริการโลหิตดำเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

          ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างมาก ว่า

 

“การบริจาคโลหิตของท่าน คือ ทานอันบริสุทธิ์

ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใคร และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

นอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกาย และเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้ว

หลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆ ด้วยความยากลำบาก

เพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่ง”

 


พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในพิธีเปิดงาน “ดุจสายทิพย์ธารา” เพื่อผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536

 

           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563  

***************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.