eng ข้อมูลผู้บริหาร

eng นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

eng ผังองค์กร