วิสัยทัศน์

        เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิตของประเทศ ได้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

    คุณภาพ – รับผิดชอบ – เอื้ออาทร

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางบริหารงานบริการโลหิตและผลิตภัณฑ์ ให้เพียงพอและปลอดภัย
2. เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการและข้อมูลด้านบริการโลหิตของประเทศ
3. ธำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการให้บริการโลหิตระดับประเทศ
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านบริการโลหิตอย่างต่อเนื่อง
6. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.บริหารทรัพยากรบุคคล ปรับอัตรากำลัง พัฒนาความรู้ความสามารถ คุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ      > งานห้องปฏิบัติการพิเศษ
                                       : ธนาคาร Stem Cell
                                       : HLA and PlatletLab.
                                       : ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab)
                                       : ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
                                       : ห้องปฏิบัติการ HLA และเกล็ดเลือด                  
4.ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเอง > ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
5.พัฒนาระบบคุณภาพ และเรียนรู้ต่อเนื่อง วิชาการ-วิจัย-นวัตกรรม
6.มีความร่วมมือกับนานาประเทศ :องค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center) และร่วมเป็นเครือข่ายงานบริการโลหิตระหว่างประเทศ (APBN, GAP, APEC)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.