วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นในบริการและคุณภาพงานบริการโลหิตระดับชาติ สร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

พันธกิจ

  •  บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้เพียงพอใช้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ
  •  บริการโลหิตที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
  •  บริการผลิตภัณฑ์โลหิต และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต
  •  บริการเสริมพิเศษแก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม (รวมทั้งการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต)
  •  ส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

1.  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม
2. ด้านการให้บริการโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศทั้งในยามสงบและยามวิกฤติ
3. ด้านการให้บริการโลหิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลของนานาประเทศที่พัฒนา
แล้ว
4. ด้านการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเป็นที่รับรองโดยทั่วไป
5. ด้านการพัฒนาการให้บริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ
6. ด้านการพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคในการบริการโลหิต