ข้อมูลผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ผังองค์กร