ข้อมูลผู้บริหาร

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ผังองค์กร