ข้อมูลผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อำนวยการ
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ
รองผู้อำนวยการ
นางสิณีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการโลหิต
ภก.ดร. นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร

ผังองค์กร