สื่อประชาสัมพันธ์-แผ่นพับ (BROCHURE)

หมู่โลหิตระบบ Rh-negative

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.