เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตในกรณีมีการใช้ยา ฉบับปรับปรุง 1 กรกฎาคม 2563

เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตในกรณีมีการใช้ยา ฉบับปรับปรุง 1 กรกฎาคม 2563