Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

13 Jan 2020

Time

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

176 ถนนประชาธิปก แขวงธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 176 ถนนประชาธิปก แขวงธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

สถานที่เจาะ : ห้องโสตฯ