Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

11 May 2020

Time

09:00 - 15:00

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

205 ม.2 ถ.บางปิ้ง-แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2136 8888 ต่อ 1528

สถานที่เจาะ : หน้าสำนักงานฝ่ายบุคคล