Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

03 Dec 2019

Time

09:00 - 15:00

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

201 ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 496 8322

สถานที่เจาะ :อาคารหอประชุม 9 ปี ชั้น 2