วันที่

14 กันยายน - 18 กันยายน

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2275 2175 

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารโรงเรียนรักษาดินแดน