Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

06 Jan 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 761 9888 ต่อ 1923

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1 ชั้น 9