Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jan 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

156 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ :  02 175 7766-75 ต่อ 126

สถานที่เจาะ : หน้าโรงพยาบาล