Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

18 Oct 2019

Time

09:00 - 12:00

สำนักงานเขตหนองจอก

16 ถนนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 543 1144

สถานที่เจาะ : ในศาลาประชาคม