Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

10 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 229 9337

สถานที่เจาะ : ห้องนิทรรศการอาคาร B