Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

08 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 579 9579

สถานที่เจาะ : คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง EC5205