Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

10 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ

47/7 ม.3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ :  02 470 1684

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมจิตสามัคคีชั้น 11