Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

03 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บมจ.การบินไทย

333/1 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 137 3506 

สถานที่เจาะ : บริเวณดถงอาคาร G-1 ชั้น1