Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

02 Oct 2019

Time

09:00 - 15:00

กระทรวงการคลัง

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 126 5800 ต่อ 2207

สถานที่เจาะ : ประตูที่ 3