Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jun 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลมหาชัย

927/43 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โทรศัพท์ : 0 3411 8866 ต่อ 1109

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 3