Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

05 Aug 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลบางโพ

95 ถนนประชาราษฏร์ 2  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 587 0136 ต่อ 1626

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2