Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 Jun 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

679 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2548 1010

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ชั้น 7