Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

27 May 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลธนบุรี 1

34 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 487 2000 ต่อ 2422

สถานที่เจาะ :  อาคาร 2 ชั้น 6 ห้องประชุมอินทนิล