Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

08 Jul 2020

Time

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

123 ม.8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 363 2000 ต่อ 4250

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2