Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

12 May 2020

Time

09:30 - 15:00

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2751 4000 ต่อ 111

สถานที่เจาะ : ชั้น 9 ห้อง 9 C